تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده 13 قانون مديريت بحران كشور

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه