مصوبه در خصوص اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/10/16 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه


نوع سند:

شماره صفحه