تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه