تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه