تصويب نامه در خصوص انتصاب آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه