تصويب نامه در خصوص تعيين حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه