مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص اعلام ليست اعضاي شورا و سمت آنان در كميسيون هاي تخصصي براي چهارمين سال فعاليت پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان

مصوب 1399/07/06 شوراي اسلامي شهر اصفهان


شماره صفحه