اصلاح بخش ششم از ماده 42 مصوبه شماره 660‏ /96‏ /28 مورخ 23‏ /3‏ /96 در برگزاري آموزشهاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار و هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان ساير خدمات عمومي

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


شماره صفحه