تصويب نامه درخصوص تعيين صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم

مصوب 1399/07/02 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه