تصويبنامه در خصوص تعيين حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاههاي عرضه سوخت و حق تبخير بنزين

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه