تصويب نامه بانك مركزي درخصوص تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا

مصوب 1399/06/19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه