تصويبنامه در خصوص الحاق متني به عنوان تبصره 3 به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه