تدوين نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاههاي اجرايي"، به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/06/11 سازمان اداري و استخدامي كشور


شماره صفحه