اصلاح تصويب نامه شماره 42735/ت57824هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص «آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور»

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه