تصويب نامه در خصوص جبران خسارت و بازسازي امكان مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه