تصويب نامه بانك مركزي درخصوص لغو بخشنامه99/42451 مورخ 21 ارديبهشت 1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي

مصوب 1399/05/05 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


نوع سند:

شماره صفحه