تامين اعتبار به مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان

مصوب 1399/05/01 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه