تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 20180/ت 56538 هـ مورخ 24 ارديبهشت 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه