تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت (با رعايت قوانين مربوط) بعد از عبارت (وظايف و اختيارات ستاد) در تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 21 بهمن 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه