اصلاح تصويب نامه شماره165963/ت57362هـ مورخ 28 /12 /1398 با موضوع ( اعطاي مجوز خريد 30 دستگاه خودروي توليد داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط استاني)

مصوب 1399/03/25 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه