بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه