‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت

مصوب 1380/09/28 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه