آئيننامه اعطاي نشانهاي دولتي

مصوب 1369/08/27 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1369/08/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:12334/ت 335ه تاریخ ابلاغ:1369/08/30
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1369/08/30
شماره روزنامه رسمي:13327 تاریخ روزنامه رسمي:1369/09/11
آخرین وضعیت:حكومتي همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


(رياست جمهوري) دفتر اعطاي نشانهاي دولتي

گیرندگان رونوشت