اجازه اعتبار سالهاي 2536 و 2537 پروژه ساختمانهاي گمرك آستارا

مصوب 1355/08/30 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تاريخ تصويب:1355/08/30
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:52982 تاریخ ابلاغ:1355/09/20
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1355/10/25
شماره روزنامه رسمي:9325 تاریخ روزنامه رسمي:1355/10/09
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت