بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتور سيكلت و دوچرخه با مدل هاي اشاره شده طبق جدول ذيل نامه مربوط به شركت دينو موتور قم

مصوب 1400/08/29 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/08/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/1149433 تاریخ ابلاغ:1400/08/29
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت