اصلاح ماده 15 اصلاحي آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصويبنامه شماره 49789/ت 58520 هـ مورخ 10 مرداد 1400

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/08/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:96894/ت59245هـ تاریخ ابلاغ:1400/08/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت