اختيار قرار گرفتن مبالغ مورد اشاره براي رصد و پايش مطلوب تر گسل ها و زمين لرزه هاي رخداده در مناطق مختلف كشور به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/08/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:96899/ت59335هـ تاریخ ابلاغ:1400/08/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت