اصلاح عبارت (سود تا سررسيد و سود پس از سر رسيد) بعد از عبارت (اصل و سود) در بند (1) تصويبنامه شماره 107893/ت 45584 هـ مورخ 25 مرداد 1390 و بند (2) تصويبنامه شماره 179377/ت 48253 هـ

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/08/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:96842/ت58946هـ تاریخ ابلاغ:1400/08/29
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت