مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني

مصوب 1400/08/25 وزارت صنعت ، معدن و تجارت


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاريخ تصويب:1400/08/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60/205655 تاریخ ابلاغ:1400/08/29
مرجع ابلاغ:معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شورايعالي معادن تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت