بخشنامه گمرك درخصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو درمورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز

مصوب 1400/08/28 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/08/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/1141746 تاریخ ابلاغ:1400/08/28
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت