مصوبه شوراي قيمت گذاري و محصولات اساسي كشاورزي درخصوص طرح خريد، ذخيره سازي و توزيع ميوه شب عيد

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تاريخ تصويب:1400/08/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:020/20133 تاریخ ابلاغ:1400/08/26
مرجع ابلاغ:وزير جهاد كشاورزي و رييس شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت