مصوبه شوراي قيمت گذاري در خصوص تعيين مباشر و ساز و كارهاي اجرايي خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال زراعي 1400 - 1401

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تاريخ تصويب:1400/08/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:020/20134 تاریخ ابلاغ:1400/08/26
مرجع ابلاغ:وزير جهاد كشاورزي و رييس شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت