بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص قانون جهش توليد مسكن

مصوب 1400/08/26 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1400/08/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1400/62 تاریخ ابلاغ:1400/08/26
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت