اصلاحيه اساسنامه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

مصوب 1400/08/26 سازمان اداري و استخدامي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ تصويب:1400/08/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94267 تاریخ ابلاغ:1400/08/24
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت