بخشنامه گمرك نتايج استاندارد محصولات توليدي شركت هاي امير شيمي صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اكسير طوس، پترو كيمياي صنعت كوير يزد، پترو آذر آسيا، توان پالايش اورال، ماهان پالايش البرز، اركان پارس هشترود

مصوب 1400/08/25 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/08/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/1125400 تاریخ ابلاغ:1400/08/25
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت