بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابطال جزء ب از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 28 اسفند 1397

مصوب 1400/08/25 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1400/08/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1400/60 تاریخ ابلاغ:1400/08/25
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت