مصوبه شوراي قيمت گذاري در خصوص قيمت تضميني محصول چغندر قند براي سال زراعي 1401-1400

مصوب 1400/08/24 شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تاريخ تصويب:1400/08/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:020/19958 تاریخ ابلاغ:1400/08/25
مرجع ابلاغ:وزير جهاد كشاورزي تاريخ اجرا:1400/09/11
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت جهاد كشاورزي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي