بخشنامه بودجه سال 1401

مصوب 1400/07/19 سازمان برنامه و بودجه كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان برنامه و بودجه كشور تاريخ تصويب:1400/07/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:75814 تاریخ ابلاغ:1400/07/19
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت