تعيين آقاي علي صالح ‌آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/07/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/07/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:74542/ت59240هـ تاریخ ابلاغ:1400/07/17
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/07/17
شماره روزنامه رسمي:22305 تاریخ روزنامه رسمي:1400/07/25
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت