تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان

مصوب 1400/07/11 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/07/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:73981/ت59231هـ تاریخ ابلاغ:1400/07/14
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/00/00
شماره روزنامه رسمي:222300 تاریخ روزنامه رسمي:1400/07/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
معاونت اجرايي رئيس جمهور