بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 19 /1 /1399 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 19 /5 /1400 در خصوص مبدا زماني مهلت رسيدگي به جرايم موضوع مواد 169 مكرر و 169

مصوب 1400/07/11 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1400/07/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/1400/52 تاریخ ابلاغ:1400/07/11
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:1400/07/27
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


معاونين سازمان امور مالياتي كشور
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)
اداره كل فناوري اطلاعات
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع
دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي
معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور