بخشنامه گمرك در خصوص سري عمليات STOP مرتبط با قاچاق و تجارت غيرقانوني دارو و تجهيزات پزشكي

مصوب 1400/07/11 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/07/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/896146 تاریخ ابلاغ:1400/07/11
مرجع ابلاغ:مدير كل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته تاريخ اجرا:1400/07/11
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه گمركات اجرايي

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
معاونت محترم امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارايي