مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث

مصوب 1400/01/16 شوراي عالي بيمه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي عالي بيمه تاريخ تصويب:1400/01/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/100/4898 تاریخ ابلاغ:1400/01/16
مرجع ابلاغ:رئيس كل بيمه مركزي ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت