تصويب نامه درخصوص اقدامات پيشگيرانه مقابله و جبران خسارات و بازسازي مناطق خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/01/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:2857/ت58762هـ تاریخ ابلاغ:1400/01/16
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/02/01
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت