تصويب نامه درخصوص بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل و آب گرفتگي در مناطق شهر بندر امام خميني استان خوزستان

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/01/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:2722/ت58762هـ تاریخ ابلاغ:1400/01/16
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت