تصويب نامه در خصوص محل اندوخته احتياطي از مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال به مبلغ شصت و سه هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال افزايش مي يابد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:156672/ت58644هـ تاریخ ابلاغ:1399/12/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت