بخشنامه در خصوص ماده 133 قانون ماليتهاي مستقيم در امدهاي شركت هاي تعاوني مصرف

مصوب 1399/12/27 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/100 تاریخ ابلاغ:1399/12/27
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


سازمان امور مالياتي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفتر ستادي براي اطلاع
ارتباطات و فناوري اطلاعات
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع