تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74264 /ت 58036 هـ مورخ 1 /7 /1399

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:158185/ت58632هـ تاریخ ابلاغ:1399/12/28
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت