تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

مصوب 1400/01/04 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/01/04
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:722/ت58508هـ تاریخ ابلاغ:1400/01/08
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/01/08
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور خارجه
وزارت دادگستري

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبير خانه تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي