مصوبات يكصد و دهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

مصوب 1399/12/28 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تاريخ تصويب:1399/12/28
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60/321501 تاریخ ابلاغ:1399/12/28
مرجع ابلاغ:دبير ستاد و تسهيل و رفع موانع توليد رقابت پذير تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت